personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Prihláška do klubu

Prihláška do klubu / členské

  • riadnym členom klubu sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so Stanovami a Vnútorným poriadkom klubu. Osoby mladšie sa môžu stať čakateľmi na členstvo v klube.

  • v prípade záujmu o členstvo v Slovenskom športovom klube retrieverov je potrebné vyplniť a podpísať  formulár na stiahnutie v pdf.

  • zaplatiť zápisný (8 €) a členský (30 €/rok) poplatok - do správy pre príjemcu uviesť meno odosielateľa a účel platby prihláška do klubu/členské za daný rok

  • podpísanú žiadosť spolu s potvrdením o úhrade poplatkov, prípadne aj s dokladom o členstve v SPZ, poslať buď na adresu alebo oskenovanú na e-mail tajomníka klubu, pozri kontakty

  • o prijatí rozhoduje Výbor klubu a členstvo schvaľuje Členská schôdza klubu   

  • prijatému členovi zašle tajomník klubu členský preukaz - doklad o členstve v klube

 


Klub patrí medzi záujmové kluby Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) a je jeho organizačnou zložkou. SPZ je jedným z 3 členov Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) a ako poľovnícka organizácia aj členom Slovenskej poľovníckej komory (SPK). Člen klubu je zároveň členom SPZ. Členovia klubu, ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ, sú tzv. kolektívnymi členmi SPZ. Členské v SPZ za kolektívnych členov uhrádza klub. 

SPZ nie je jedinou poľovníckou organizáciou na Slovensku, preto riadni členovia SPZ dokladujú členstvo v SPZ kópiou Členského preukazu SPZ, ktorý im vydala okresná (OkO) resp. regionálna (RgO) organizácia SPZ, príslušná k miestu ich bydliska, nie kópiou poľovného lístka.

Ak žiadateľ o členstvo v klube už je kolektívnym členom SPZ prostredníctvom iného záujmového klubu SPZ, v prihláške uvedie názov klubu.

Zmeny členstva v SPZ, riadneho i kolektívneho, je člen klubu povinný hlásiť pri úhrade členského (do 31.1. pre daný kalendárny rok).