personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok

Čl. 1

Vnútorný poriadok Slovenského športového klubu retrieverov (ďalej len „vnútorný poriadok“ a „klub“) upravuje vnútorné vzťahy v klube potrebné pre jeho činnosť podľa stanov klubu, ďalej upravuje oprávnenia a povinnosti členov klubu, členov výboru klubu a členov kontrolnej komisie klubu.

Čl. 2

(1) Klub, v rámci napĺňania cieľov podľa čl. 2 stanov klubu, svojou činnosťou prispieva k zachovaniu poľovného významu a štandardu retrieverov podľa ich zaradenia v VIII. skupine FCI a dbá o rozvoj poľovníckej kynológie.

2) Klub organizuje pre členov klubu bezplatnú pomoc na úseku poľovného výcviku psov, pre nečlenov klubu je táto pomoc spoplatnená. Výcvikových podujatí sa môžu zúčastniť aj nečlenovia klubu, členovia klubu sú však uprednostnení a zvýhodnení.

Čl. 3
Oprávnenia a povinnosti členov výboru klubu

(1) Všetci členovia výboru klubu sú povinní zachovávať morálne a etické pravidlá pri výkone svojej funkcie a dbať na dobré meno klubu.

(2) Výkon funkcie je dobrovoľný a bezodplatný. Pripúšťa sa jednorazová odmena pre člena klubu a člena výboru, prípadne člena výcvikovej alebo výstavnej komisie, za odvedenie mimoriadnej práce pri zabezpečovaní a realizácii podujatia.

(3) Všetci členovia výboru spolupracujú a navzájom sa informujú o vlastnej činnosti a plnení stanovených cieľov a úloh.

(4) Prezident

 1. zodpovedá za celkovú činnosť a reprezentáciu klubu,

 2. zodpovedá za činnosť výboru klubu,

 3. koná v mene klubu v súlade s čl. 5 ods. 11 stanov klubu,

 4. v spolupráci s tajomníkom zodpovedá za rozoslanie pozvánok na výročné a mimoriadne členské schôdze a klubové konferencie. Pozvánka musí obsahovať miesto a čas konania, program, prípadne dôvod zvolania mimoriadnej výročnej členskej schôdze a musí byť odoslaná členom minimálne 14 dní pred konaním prostredníctvom e-mailom resp. poštou.

(5) Viceprezident pre športovo-výcvikovú činnosť

 1. v súčinnosti s prezidentom klubu, zodpovedá za výcvikovú činnosť a za organizovanie športových, výcvikových a súťažných podujatí (ďalej len "podujatie"),

 2. dbá na kvalitu výcviku a využívanie nových metód výcviku, neetické výcvikové metódy sú neprípustné,

 3. dbá na vytváranie priestoru pre individuálny a primeraný prístup vodičov ku výcviku psov,

 4. riadi klubových výcvikárov, zabezpečuje ich minimálne polovičnú účasť na príprave a realizácii klubových podujatí,

 5. zabezpečuje priestory (revír) pre realizáciu klubových podujatí,

 6. zabezpečuje výcvikový a súťažný materiál (zver, náboje, ...) pre realizáciu klubových podujatí,

 7. zabezpečuje realizáciu reprezentácie poľovného výcviku na spoločenských podujatiach,

 8. navrhuje rozhodcov pre poľovné skúšky retrieverov

(6) Viceprezident pre výstavnícku a kultúrno-spoločenskú činnost (organizačné zabezpečenie klubových podujatí)

 1. v súčinnosti s prezidentom klubu zodpovedá za organizovanie klubových výstav, skúšok a súťaží poľovných psov a kultúrno-spoločenských podujatí klubu (pozývanie rozhodcov, prihlášky, katalógy, ceny, sponzoring, . . . )

 2. organizuje činnosť organizačného tímu podujatia,

 3. zabezpečuje priestory pre realizáciu klubových výstav a spoločenských podujatí,

 4. dozoruje publikovanie príspevkov na webových stránkach klubu

(7) Ekonóm

 1. zodpovedá za finančné hospodárenie klubu (vyberanie členských a ďalších poplatkov), vedenie účtovníctva v súlade s platnými predpismi,

 2. po každom podujatí klubu vyhotoví, v lehote do 7 dní po ukončení podujatia, sumárny výkaz výdavkov a príjmov z realizovaného podujatia a vhodnou formou informuje členov výboru, prípadne na požiadanie členov kontrolnej komisie,

 3. predkladá informácie o finančnom stave klubu členom výboru, členom kontrolnej komisie klubu a výročnej členskej schôdzi klubu.

(8) Tajomník, matrikár

 1. vedie klubovú agendu v písomnej i elektronickej forme,

 2. zodpovedá za včasnosť vybavovania agendy pri príprave a realizácii klubových podujatí (korešpondencia, termíny, žiadosti, agenda organizácie podujatí, ...),

 3. plní úlohy matriky klubu a registrácie členov klubu,

 4. žiadosti o členstvo v klube predkladá na schválenie výboru klubu na najbližšej schôdzi výboru.

Čl. 4
Oprávnenia a povinnosti členov kontrolnej komisie klubu

(1) Členovia kontrolnej komisie klubu sú povinní zachovávať morálne a etické pravidlá pri výkone svojej funkcie a dbať dobré meno klubu. Výkon funkcie je dobrovoľný a bezodplatný. O výsledku svojej kontrolnej činnosti prednostne informujú členov výboru klubu a následne výročnú členskú schôdzu.

(2) Náplňou činnosti kontrolnej komisie je:

 1. kontrola hospodárenia a vedenia finančnej agendy klubu,

 2. kontrola plnenia uznesení výboru a výročnej členskej schôdze,

 3. riešenie podnetov členov klubu.

Čl. 5
Oprávnenia a povinnosti členov klubu - disciplinárny poriadok

(1) Členstvo v klube je dobrovoľné, členovia súhlasia so stanovami a vnútorným poriadkom klubu. Dbajú na ich dodržiavanie a rešpektovanie.

(2) V prípade porušenia stanov alebo vnútorného poriadku alebo neetického správania sa člena klubu, toto konanie posúdi výbor klubu, ktorý rozhodne o uložení disciplinárneho postihu.

(3) Disciplinárnym previnením člena je jeho konanie, keď:

 1. porušuje stanovy alebo vnútorný poriadok klubu,

 2. neeticky sa správa voči ostatným členom klubu, prípadne ďalším osobám zúčastneným na klubových podujatiach,

 3. neeticky sa správa ku psom - neprimerane trestá psa, násilnícky sa k nemu správa, prípadne si na psovi vybíja zlosť.

(4) Disciplinárne previnenie je dôvodom na uloženie disciplinárneho postihu.

(5) Podľa závažnosti konania, môže byť členovi klubu uložený disciplinárny postih:

 1. pokarhanie,

 2. vylúčenie jeho účasti z klubových skúšok, klubových súťaží a ostatných klubových podujatí na dobu jedného až päť rokov,

 3. podmienečné vylúčenie z členstva v klube na dobu jedného roka,

 4. úplné vylúčenie z členstva v klube,

(6) Vylúčenie účasti člena z klubových skúšok, klubových súťaží a ostatných klubových podujatí podľa ods. 5 písm. b) tohto článku sa uloží:

 1. za neetické správanie sa na klubom organizovaných podujatiach (najmä skúšky, súťaže a výcviky),

 2. za vedomé obchádzanie skúšobných a súťažných poriadkov alebo všeobecných zásad pre skúšky poľovne upotrebiteľných psov,

(7) Člen klubu, ktorému bol uložený disciplinárny postih podľa ods. 5 písm. b) až d) tohto článku, sa v dobe plynutia postihu môže zúčastniť len skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov, avšak bez nároku na udelenie ocenení a titulov.

(8) Prvostupňovým disciplinárnym orgánom klubu je výbor klubu, ktorý rozhoduje o uložení disciplinárneho postihu uvedeného v ods. 5 tohto článku.

(9) Pri ukladaní disciplinárneho postihu je výbor klubu povinný zistiť objektívny skutkový stav veci, dotknutému členovi poskytnúť priestor na vlastnú obhajobu a vyjadrenie sa k danému previneniu. O termíne a mieste prejednávania je dotknutý člen informovaný minimálne 10 kalendárnych dní vopred s uvedením, kde, kedy a akého konkrétneho disciplinárneho previnenia sa dopustil.

(10) Rozhodnutie výboru o uložení disciplinárneho postihu sa vyhotovuje a zasiela v písomnej forme, nie elektronicky. Neprevzatie zásielky nemá odkladný účinok. Deň vrátenia zásielky odosielateľovi sa považuje za deň jej doručenia.

(11) Disciplinárne postihnutý člen má právo v lehote do 15 kalendárnych dní podať voči postihu odvolanie, o ktorom rozhoduje najbližšie zvolaná výročná členská schôdza.

(12) Odvolanie sa doručuje výboru klubu. Odvolanie voči postihu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku nemá odkladný účinok.

(13) Druhostupňovým disciplinárnom orgánom klubu je výročná členská schôdza, ktorá o prejednávanej veci vydá konečné rozhodnutie.

(14) Pri prejednávaní odvolania členskou schôdzou, dotknutý člen nemôže byť členom poroty, teda sa neúčastní hlasovania o ním podanom odvolaní. Počas hlasovania o jeho odvolaní sa zdržiava mimo hlasovacej miestnosti.

Čl. 6
Volebný poriadok

(1) Prvé voľby:

 1. prebiehajú na ustanovujúcej schôdzi klubu,

 2. návrh kandidátov do výboru klubu a kontrolnej komisie klubu predloží schôdzi návrhová komisia na základe návrhu prítomných členov,

 3. prítomní členovia klubu z navrhnutých kandidátov vpisujú ich mená priamo do volebného lístka k navrhnutej funkcii,

 4. o spôsobe hlasovania rozhodne členská schôdza pred hlasovaním,

 5. hlasovanie prebieha formou tajnej alebo verejnej voľby,

 6. konkrétnu funkciu vykonáva vždy ten kandidát, ktorý získal vo voľbe najviac hlasov pre danú funkciu,

(2) Voľby členov výboru klubu a kontrolnej komisie klubu klubovou konferenciou:

 1. prebiehajú na klubovej konferencii, ktorá sa koná raz za päť rokov,

 2. kandidátov do výboru klubu a kontrolnej komisie môžu navrhovať riadni členovia klubu. Právo voliť a byť volený majú členovia klubu, ktorých členstvo trvalo minimálne                1 kalendárny rok pred rokom, v ktorom sa koná klubová konferencia a ich členstvo aktuálne ďalej trvá.   Návrhy zasielajú e-mailom tajomníkovi klubu, ktorý spätne potvrdí ich prijatie, pričom je nutné u kandidáta uviesť konkrétnu funkciu a doložiť jeho súhlas. Uzávierka návrhov je 10 dní pred konaním volieb,

 3. hlasovanie prebieha formou verejnej alebo tajnej voľby,

 4. o spôsobe voľby rozhoduje konferencia pred zahájením voľby,

 5. konkrétnu funkciu vykonáva vždy ten kandidát, ktorý získal vo voľbe najviac hlasov pre danú funkciu.

(3) Výsledky volieb a ustanovenie nového výboru klubu a novej kontrolnej komisie klubu do výkonu ich funkcií, schvaľuje klubová konferencia záverečným uznesením. Po schválení uznesenia sa zvolení noví členovia výboru a kontrolnej komisie klubu, ujímajú svojich funkcií na celé funkčné obdobie päť rokov.

(4) V prípade, že niektorý člen výboru stratí mandát člena výboru, z akéhokoľvek dôvodu, má výbor klubu právo kooptovať za člena výboru, ktoréhokoľvek člena klubu s platnosťou do najbližšej výročnej členskej schôdze.

Čl. 7
Výstavný poriadok

Pri organizovaní výstavných podujatí sa klub riadi Výstavným poriadkom Slovenskej kynologickej jednoty.

Čl. 8
Organizovanie pracovných skúšok a súťaží

(1) Pri organizovaní skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov a súťaží poľovných psov sa klub riadi predpismi Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI), Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Slovenskej poľovníckej komory (SPK), Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) a vlastnými predpismi.

(2) Účasť na klubovom podujatí je možné nepovoliť členovi klubu podľa ustanovení čl. 5 tohto vnútorného poriadku.

(3) Ak nie je v pravidlách pre organizovanie danej skúšky alebo súťaže uvedené inak, člen klubu má prednostné právo účasti na podujatí pri prihlásení sa v termíne do uzávierky. Následne rozhoduje dátum prijatia prihlášky.

(4) Prihláška bez úhrady štartovného nie je platná.

(5) Prihlášky na podujatia prijíma tajomník klubu v súčinnosti s ekonómom. Pri naplnení účasti sú ďalší prihlásení o tom upovedomení a zaradení medzi náhradníkov.

(6) Výbor klubu si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku vodiča psa z dôvodu jeho neetického správania sa alebo porušovania všeobecných zásad pre skúšky poľovných psov na predošlých klubových podujatiach. Na prijatie prihlášky na klubové podujatie nie je právny nárok. O odmietnutí prihlášky rozhoduje výbor klubu, ktorý o tom, bez prieťahov, vyrozumie vodiča.

(7) Pri odmietnutí prihlášky, pri odhlásení sa do termínu uzávierky, prípadne pri neusporiadaní daného podujatia, sa uhradený štartovný poplatok obratom vráti späť.

Čl. 9
Organizovanie spoločenských podujatí

Za účelom napĺňania cieľa klubu stanoveného v čl. 2 ods. 2 stanov klubu, klub organizuje, prípadne svojou účasťou podporuje podujatia, kde vhodnou formou reprezentuje výcvik poľovných psov.

Čl. 10
Príjmy klubu

(1) Príjmami klubu sú:

 1. členské poplatky (30 € za kalendárny rok, opakovane do 31.1. daného roka),

 2. zápisné poplatky (8 € pri každom zápise),

 3. súťažné poplatky členov klubu (štartovné so zľavou),

 4. súťažné poplatky nečlenov klubu (štartovné, za zver, za strelca,

 5. poplatky za výcvik nečlenov klubu (za zver, za strelca),

 6. výstavné poplatky člena klubu (štartovné so zľavou),

 7. výstavné poplatky nečlenov klubu (štartovné),

 8. ďalšie poplatky schválené výročnou členskou schôdzou,

 9. dotácie klubu,

 10. sponzorské dary.

(2) Propozície každého podujatia klubu definujú výšku poplatkov pre členov i nečlenov klubu, pričom sa pomocou zliav zvýhodňuje členstvo v klube a prínos členov pre činnosť klubu. Zľavy určuje výbor klubu.

Čl. 11
Propagácia klubu

Klub o svojej činnosti informuje členov klubu i širokú verejnosť prostredníctvom svojej webovej stránky. Každý člen klubu je oprávnený prispievať svojimi príspevkami ku pozitívnej propagácii klubu prostredníctvom určeného člena klubu, ktorý zodpovedá za technickú úroveň webovej stránky a jej včasnú aktualizáciu. Publikovanie príspevkov schvaľuje viceprezident pre výstavnícku a kultúrno-spoločenskú činnosť.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

(1) Vnútorný poriadok bol schválený v súlade s čl. 5 ods. 5 písm. e) stanov klubu na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 21.6.2014.

(2) Vnútorný poriadok bol doplnený a doplnok schválený v súlade s čl. 5 ods. 5 písm. e) stanov klubu na výročnej členskej schôdzi dňa 9.8.2019.

(3) Vnútorný poriadok bol doplnený a doplnok schválený v súlade s čl. 5 ods. 5 písm. e) stanov klubu, z dôvodu pandemických opatrení prostredníctvom elektronického hlasovania e-mailom realizovaného v dňoch 15. až 22.1.2022, s platnosťou od 23.1.2022.

(4) Vnútorný poriadok bol zmenený a zmena schválená v súlade s čl. 5 ods. 5 písm. e) stanov klubu na členskej schôdzi dňa 5.3.2022.