personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Majstrovstvá SŠKR

Majstrovstvá SŠKR

Pravidlá

Majstrovstvá SŠKR (MSŠKR) sú súťažou zameranou na podporu športovo založených vodičov retrieverov prostredníctvom účasti na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov a field trialoch usporiadaných Slovenským športovým klubom retrieverov (SŠKR). Skúšky sa konajú podľa všeobecných zásad a skúšobných poriadkov vydaných Slovenskou poľovníckou komorou (SPK). Porušenie všeobecných zásad je dôvodom na okamžité vylúčenie z MSŠKR. O vylúčení rozhoduje Výbor klubu.

Súťažné obdobie

 • kalendárny rok

Účasť v súťaži registruje tajomník SŠKR na základe prihlášky podanej vodičom psa pred jeho prvou účasťou na podujatí súťažného obdobia. Počas celého súťažného obdobia musí byť pes vedený tým istým vodičom. Podmienkou účasti na MSŠKR je členstvo vodiča i majiteľa, príp. držiteľa psa v klube.

Súťažné kategórie (triedy)

 • otvorená od 10 mesiacov veku psa

 • veteránov 8 rokov a viac

Minimálny vek psa pre štart v otvorenej triede je 10 mesiacov v deň jeho prvej účasti na podujatí súťažného obdobia. Minimálny vek psa pre štart v triede veteránov je 8 rokov v deň konania posledného podujatia súťažného obdobia. Rozhodujúci je dátum publikovaný v kalendári kynologických podujatí SPK, bez ohľadu, či sa podujatie uskutoční v inom termíne alebo alebo neuskutoční.

 • prihláška, musí byť podpísaná majiteľom psa a spolu s kópiou preukazu o pôvode psa zaslaná buď na poštovú adresu alebo oskenovaná zaslaná na e-mail matrikára.

Hodnotenie a tituly

 • základom hodnotenia je percentuálny zisk bodov z absolvovanej skúšky zaokrúhlený na celé číslo, do 0,50 nadol. Napríklad, ak je maximálny počet bodov za skúšku 200 a pes ju absolvuje so ziskom 165 bodov, získa do hodnotenia majstrovstiev 82 bodov.

 • body získané v neúspešnej skúške sa nezarátavajú.

 • ak pes absolvuje 1-dňovú skúšku v I. cene, získa do hodnotenia majstrovstiev navyše 20 bodov, a ak v II. cene 10 bodov.

 • ak pes absolvuje 2-dňovú skúšku v I. cene, získa do hodnotenia majstrovstiev navyše 40 bodov, a ak v II. cene 20 bodov.

 • za absolvovanie skúšky v III. cene sa bonusové body neudeľujú.

 • ak pes absolvuje FTR (na bažanty, jarabice, kuropty alebo kačice) usporiadaný SŠKR s hodnotením „dobrý“ získa do hodnotenia majstrovstiev 60 bodov, ak s hodnotením „veľmi dobrý“ získa 80 bodov, a ak s hodnotením „výborný“ získa do hodnotenia majstrovstiev 120 bodov.

Pes na prvom mieste vo výslednom poradí získa titul Majster SŠKR za súťažné obdobie a kategóriu, napríklad: Majster SŠKR 2017, tr. otvorená. Pes na druhom mieste získa titul Vicemajster SŠKR. Ak pes získa titul Majster SŠKR 3-krát, stáva sa Grand Majstrom SŠKR a viac na Majstrovstvách SŠKR súťažiť nemôže.

Pri rovnosti bodov bude uprednostnený pes s vyšším absolútnym súčtom bodov zo skúšok, potom mladší pred starším a nakoniec rozhodne žreb na vyhlásení výsledkov.

Poradie bude priebežne publikované na webových stránkach klubu.

Vyhlásenie výsledkov a ceny

Vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev SŠKR bude na slávnostnom ukončení výcvikového roka. Majstri a vicemajstri jednotlivých kategórií budú odmenení pohármi alebo kokardami, každý pes diplomom a cenami od sponzorov.


Pravidlá boli spresnené rozhodnutím Výboru SŠKR 17.11.2018 s platnosťou od roku 2019:
 • povinné členstvo vodiča i majiteľa psa v klube
 • pridané ocenenie Grand Majster SŠKR

 Výsledky