personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Vnútorný poriadok

Vnútorný poriadok

Čl. 1

Vnútorný poriadok Slovenského športového klubu retrieverov (ďalej len „vnútorný poriadok“ a „klub“) upravuje vnútorné vzťahy v klube potrebné pre jeho činnosť podľa stanov klubu, ďalej upravuje oprávnenia a povinnosti členov klubu, členov výboru klubu a členov kontrolnej komisie klubu.

Čl. 2

Klub, v rámci napĺňania cieľov podľa čl. 2 stanov klubu, svojou činnosťou prispieva k zachovaniu poľovného významu a štandardu retrieverov podľa ich zaradenia v VIII. skupine FCI a dbá o rozvoj poľovnej kynológie.

Klub organizuje pre členov klubu bezplatnú činnosť na úseku poľovného výcviku psov, pre nečlenov klubu je táto činnosť spoplatnená.

Čl. 3
Oprávnenia a povinnosti členov výboru klubu

(1) Všetci členovia výboru klubu sú povinní zachovávať morálne a etické pravidlá pri výkone svojej funkcie a zachovávať dobré meno klubu.

Výkon funkcie je dobrovoľný a bezodplatný.

Pripúšťa sa jednorazová odmena pre člena klubu a člena výboru, resp. člena výcvikovej alebo výstavnej komisie, za odvedenie mimoriadnej práce pri zabezpečovaní a realizácii podujatia.

Všetci členovia výboru spolupracujú a navzájom sa informujú o vlastnej činnosti a plnení stanovených cieľov a úloh.

(2) Prezident

 • zodpovedá za celkovú činnosť a reprezentáciu klubu,

 • zodpovedá za činnosť výboru klubu,

 • koná v mene klubu v súlade s čl. 5 ods. 11 stanov klubu;

(3) Viceprezident pre športovo-výcvikovú činnosť

 • v súčinnosti s prezidentom klubu, zodpovedá za výcvikovú činnosť a za organizovanie športových, výcvikových a súťažných podujatí (ďalej len "podujatie")

 • dbá na kvalitu výcviku a využívanie nových metód výcviku, neetické výcvikové metódy sú neprípustné,

 • dbá na vytváranie priestoru pre individuálny a primeraný prístup ku výcviku psov,

 • riadi klubových výcvikárov, zabezpečuje ich minimálne polovičnú účasť na príprave a realizácii klubových podujatí,

 • zabezpečuje priestory resp. revír pre realizáciu klubových podujatí,

 • zabezpečuje výcvikový a súťažný materiál (zverinu, náboje, ...) pre realizáciu klubových podujatí,

 • zabezpečuje realizáciu reprezentácie poľovného výcviku na spoločenských podujatiach,

 • navrhuje rozhodcov pre poľovné skúšky retrieverov

(4) Viceprezident pre výstavnícku a kultúrno-spoločenskú činnost (organizačné zabezpečenie klubových podujatí)

 • zodpovedá za organizovanie klubových výstav, skúšok a súťaží poľovných psov a kultúrno-spoločenských podujatí klubu v súčinnosti s prezidentom klubu (pozývanie rozhodcov, prihlášky, katalógy, ceny, sponzoring, ...),

 • organizuje činnosť dobrovoľných členov organizačného tímu podujatia,

 • zabezpečuje priestory pre realizáciu klubových výstav a spoločenských podujatí

(5) Ekonóm

 • zodpovedá za finančné hospodárenie klubu (vyberanie členských a ďalších poplatkov, vedenie účtovníctva v súlade s platnými predpismi.

 • po každom podujatí klubu vyhotoví, v lehote do 7 dní po ukončení podujatia, sumárny výkaz výdavkov a príjmov z realizovaného podujatia a vhodnou formou informuje členov výboru.

 • predkladá informácie o finančnom stave klubu členom výboru, členom kontrolnej komisie klubu a výročnej členskej schôdzi klubu

(6) Tajomník, matrikár

 • vedie klubovú agendu v písomnej i elektronickej podobe,

 • zodpovedá za včasnosť vybavovania agendy pri príprave arealizácii klubových podujatí (korešpondencia, termíny, žiadosti, agenda organizácie podujatí...),

 • plní úlohy matriky klubu a registrácie členov klubu.

 • žiadosti o členstvo v klube predkladá na schválenie výboru klubu na najbližšej schôdzi výboru.

Čl. 4
Oprávnenia a povinnosti členov kontrolnej komisie klubu

Členovia kontrolnej komisie klubu sú povinní zachovávať morálne a etické pravidlá pri výkone svojej funkcie azachovávať dobré meno klubu. Výkon funkcie je dobrovoľný a bezodplatný. O výsledku svojej kontrolnej činnosti prednostne informujú členov výboru klubu a následne výročnú členskú schôdzu.

Náplňou činnosti kontrolnej komisie je:

 • kontrola hospodárenia a vedenia finančnej agendy klubu

 • kontrola plnenia uznesení výboru a výročnej členskej schôdze

 • riešenie podnetov členov klubu

Čl. 5
Oprávnenia a povinnosti členov klubu

Členstvo v klube je dobrovoľné, členovia súhlasia so stanovami klubu a vnútorného poriadku. Dbajú na ich dodržiavanie a rešpektovanie.

V prípade porušenia stanov a vnútorného poriadku alebo neetického konania člena klubu, jeho konanie posúdia členovia výboru klubu.

Podľa závažnosti porušenia, môže byť členovi klubu uložené pokarhanie, podmienečné vylúčenie na dobu jedného roka, alebo môže byť vylúčený z klubu úplne. O uloženom pokarhaní a o podmienečnom vylúčení na dobu jedného roka, alebo o úplnom vylúčení, rozhoduje výbor klubu. Dotknutý člen má právo na odvolanie, pričom o jeho odvolaní rozhoduje výročná členská schôdza.

Člen klubu, ktorého porušenie je prejednávané, má právo sa počas prejednávania jeho konania k veci vyjadriť.

Čl. 6
Volebný poriadok

(1) Prvé voľby

 • prebiehajú na prvej schôdzi klubu,

 • návrh kandidátov do výboru klubu a kontrolnej komisie klubu predloží schôdzi návrhová komisia na základe návrhu prítomných členov,

 • prítomní členovia klubu z navrhnutých kandidátov vpisujú ich mená priamo do volebného lístka k navrhnutej funkcii,

 • o spôsobe hlasovania rozhodne členská schôdza pred hlasovaním,

 • hlasovanie prebieha formou tajnej alebo verejnej voľby,

 • konkrétnu funkciu vykonáva vždy ten kandidát, ktorý získal vo voľbe najviac hlasov pre danú funkciu;

(2) Voľby členov výboru klubu a kontrolnej komisie klubu klubovou konferenciou

 • prebiehajú na klubovej konferencii, ktorá sa koná raz za päť rokov,

 • kandidáti do výboru klubu a kontrolnej komisie klubu sa prihlasujú minimálne 2 mesiace pred konaním volieb, svoju písomnú prihlášku adresujú tajomníkovi klubu,

 • hlasovanie prebieha formou verejnej alebo tajnej voľby,

 • o spôsobe voľby rozhoduje konferencia pred zahájením voľby,

 • konkrétnu funkciu vykonáva vždy ten kandidát, ktorý získal vo voľbe najviac hlasov pre danú funkciu;

(3) Výsledky volieb a ustanovenie nového výboru klubu a novej kontrolnej komisie klubu do výkonu ich funkcií, schvaľuje klubová konferencia záverečným uznesením. Po schválení uznesenia sa zvolení noví členovia výboru a kontrolnej komisie klubu, ujímajú svojich funkcií na celé funkčné obdobie päť rokov.

(4) V prípade, že niektorý člen výboru stratí mandát člena výboru, z akých koľvek dôvodov, má výbor klubu právo kooptovať za člena výboru, ktorého koľvek člena klubu s platnosťou do najbližšej výročnej členskej schôdze.

Čl. 7
Výstavný poriadok

Pri organizovaní výstavných podujatí sa klub riadi Výstavným poriadkom Slovenskej kynologickej jednoty.

Čl. 8
Organizovanie pracovných skúšok a súťaží

Pri organizovaní skúšok a súťaží poľovných psov sa klub riadi predpismi Slovenskej poľovníckej komory a Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI)

Čl. 9
Organizovanie spoločenských podujatí

Za účelom naplnenia cieľa klubu stanoveného v čl. 2 ods. 2 stanov klubu, klub organizuje, resp. svojou účasťou na spoločenských podujatiach vhodnou formou reprezentuje poľovný výcvik psov.

Čl. 10
Príjmy klubu

Príjmami klubu sú:

 • členské poplatky (20 € za kalendárny rok, opakovane do 31.1. daného roka)

 • zápisné poplatky (8 € pri každom zápise)

 • súťažné poplatky členov klubu (štartovné so zľavou),

 • súťažné poplatky nečlenov klubu (štartovné, za zver, za strelca)

 • poplatky za výcvik nečlenov klubu (za zver, za strelca)

 • výstavné poplatky člena klubu (štartovné so zľavou),

 • výstavné poplatky nečlenov klubu (štartovné),

 • ďalšie poplatky schválené výročnou členskou schôdzou,

 • dotácie klubu,

 • sponzorské dary.

Propozície každého podujatia klubu definujú výšku poplatkov pre členov i nečlenov klubu, pričom sa vždy zachová výhoda členstva v klube.

Čl. 11
Propagácia klubu

Klub o svojej činnosti informuje členov klubu i širokú verejnosť prostredníctvom svojej webovej stránky. Každý z členov klubu je oprávnený prispievať svojimi príspevkami ku pozitívnej propagácii klubu prostredníctvom určeného člena klubu, ktorý bude zodpovedať za včasnú aktualizáciu webovej stránky.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

Tento vnútorný poriadok bol schválený v súlade s čl. 5 ods. 5 písm. e) stanov klubu na ustanovujúcej výročnej členskej schôdzi dňa 21.6.2014.