personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Stanovy

Stanovy

Čl. 1
Názov, sídlo a pôsobnosť

(1) Názov klubu je Slovenský športový klub retrieverov.

(2) Sídlo Slovenského športového klubu retrieverov je na adrese Slávičia č. 23, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika.

(3) Pôsobnosť Slovenského športového klubu retrieverov je na území Slovenskej republiky.

(4) Slovenský športový klub retrieverov (ďalej len "klub") je dobrovoľným, politicky nezávislým občianskym združením s právnou a ekonomickou subjektivitou, jedná pod svojím menom a nesie zodpovednosť za svoje záväzky. Je budovaný na humanitných a demokratických zásadách.

(5) Klub organizuje športové, spoločenské akcie a výstavy psov, výcvikové akcie, skúšky a súťaže v poľovníckej kynológii ako organizácia používajúca poľovné psy, v disciplínach v zmysle platných skúšobných poriadkov Medzinárodnej kynologickej organizácie (ďalej len "FCI") a Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len "SPZ"). Podporuje vrcholné kynologické podujatia organizované SPZ a FCI. Umožňuje vykonávať záujmovú činnosť v celej oblasti poľovníckej kynológie.

(6) Vo svojej činnosti sa klub riadi týmito stanovami, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi vydanými FCI a SPZ.

(7) Klub sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

(8) Klub žiada Kynologickú radu SPZ o zastrešenie Slovenským poľovníckym zväzom.

Čl. 2
Ciele klubu

(1) Cieľom klubu je zachovať a rozvíjať vrodené poľovné vlohy a zachovať štandard všetkých plemien retrieverov, v súlade s ich zaradením do VIII. skupiny FCI.

(2) Klub uspokojuje mnohostranné záujmy a záľuby detí, mládeže a dospelých občanov v oblasti rozvíjania vzťahu k prírode a zvlášť ku poľovníckej kynológii s dôrazom na zvyšovanie duševných i odborných kvalít.

(3) Klub sa podieľa na rozvoji a ochrane záujmov aj ostatných spolupracujúcich kynologických združení. Poskytuje im odbornú , poradenskú a servisnú službu.

(4) Klub vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť športového klubu.

(5) Klub pri plnení svojich úloh spolupracuje s SPZ, kynologickými združeniami, právnickými osobami a fyzickými osobami v Slovenskej republike i v zahraničí.

Čl. 3
Vznik a zánik klubu

(1) Klub sa zriaďuje na základe záujmu majiteľov, chovateľov a záujemcov o plemená retrieverov a na základe ustanovujúcej schôdze. Založenie klubu sa potvrdzuje jeho registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

(2) Klub zanikne rozhodnutím výročne členskej schôdze, prijatým najmenej 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov klubu.

(3) Pri zániku klubu sa postupuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. 4
Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov

(1) Členstvo v klube je individuálne a dobrovoľné, členom sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so stanovami. Individuálny záujemca o členstvo, ktorý nedosiahol vekovú hranicu 18 rokov a má viac ako 15 rokov, môže byť prijatý len ako čakateľ.

(2) O prijatí za člena alebo za čakateľa rozhoduje výbor klubu na základe písomnej prihlášky.

(3) Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských poplatkov v stanovenej výške na príslušný kalendárny rok.

(4) Individuálne členstvo zaniká:

a)  písomným vystúpením člena klubu o jeho vystúpení z klubu

b)  nezaplatením členských poplatkov na príslušný kalendárny rok, ktoré sa uhrádzajú najneskôr do 31. januára príslušného roka,

c)  vylúčením pre veľmi závažné konanie nezlučiteľné s členstvom v klube, nezlučiteľné so stanovami klubu a neplnenie základných členských povinností,

d)  úmrtím člena.

(5) O vylúčení rozhoduje výbor klubu, odvolacím orgánom je výročná členská schôdza.

(6) Klub môže udeliť aj čestné členstvo. Čestné členstvo klubu udeľuje výročná členská schôdza jednotlivcom, kolektívom alebo organizáciám za osobitné zásluhy o rozvoj športovej poľovníckej kynológie na základe návrhu výboru klubu.

(7) Člen klubu má právo:

a)  zúčastňovať sa na členskej schôdzi klubu,

b)  dávať podnety, návrhy a pripomienky orgánom klubu,

c)  voliť a byť volený do orgánov klubu. Podmienkou byť volený je dovŕšenie veku 20 rokov a členstvo v klube v nepretržitom trvaní minimálne 2 roky. Toto ustanovenie neplatí pre vykonanie prvých ustanovujúcich volieb do orgánov klubu,

d)  byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu prostredníctvom výboru klubu,

e)  zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a možností, záľub alebo záujmov športovo- kynologických, odborných a iných podujatí, ako i ďalších kultúrno-spoločenských akcií usporadúvaných klubom,

f)  byť odborne podporovaný v rámci klubových možností pri výcviku, výstavách a skúškach psov.

(8) Člen klubu má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy klubu, na ich základe vydané vnútorné predpisy a správať sa tak, aby neboli poškodené záujmy a dobré meno klubu, plniť úlohy, dodržiavať disciplínu a zásady poľovnej etiky,

b) podieľať sa na činnosti klubu, vykonávať všetky prijaté funkcie a úlohy, napomáhať pri organizovaní kynologických aktivít organizovaných klubom,

c) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok, ktorý má klub v užívaní alebo v prenájme,

d) riadne a včas platiť členské poplatky v stanovenej výške.

Čl. 5
Orgány a organizácia klubu

(1) Orgánmi klubu sú:

a) klubová konferencia

b) výročná členská schôdza

c) výbor klubu,

d) kontrolná komisia klubu.

(2) Orgány klubu – výbor klubu a kontrolná komisia klubu, sú vytvárané prvou ustanovujúcou výročnou členskou schôdzou a následne každých 5 rokov klubovou konferenciou. Vnútorné vzťahy upravuje vnútorný poriadok klubu.

(3) Najvyšším orgánom klubu je výročná členská schôdza, ktorá sa koná jedenkrát za rok.

(4) Mimoriadna výročná členská schôdza sa zvoláva na základe podnetu výboru klubu alebo 1/3 všetkých členov klubu. Táto schôdza sa vykoná najneskôr do 30 dní od predloženia podnetu.

(5) Výročná členská schôdza prerokováva všetky základné otázky a rozhodnutia o záujmoch a potrebách klubu, najmä:

a) v prvých ustanovujúcich voľbách orgánov klubu rozhoduje o ich personálnom zložení,

b) schvaľuje zmeny stanov klubu,

c) rozhoduje o zmenách a zániku klubu najmenej 2/3 väčšinou hlasov, vrátane určenia zásad a o spôsobe vysporiadania majetku,

d) schvaľuje hlavné smery a koncepciu rozvoja činnosti klubu,

e) schvaľuje vnútorný poriadok klubu,

f) odvoláva a volí nových členov orgánov klubu v prípade ich odchodu z vykonávanej funkcie ešte pred ukončením 5 ročného volebného obdobia,

g) je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru klubu alebo výročnej členskej schôdze, ak tieto sú vrozpore so stanovami klubu, alebo splatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

h) prerokováva správu výboru o činnosti za uplynulé obdobie, schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie a taktiež správu kontrolnej komisie.

(6) Klubová konferencia sa koná jedenkrát za 5 rokov. Klubová konferencia volí členov orgánov klubu – výboru klubu a kontrolnej komisie klubu na 5 ročné volebné obdobie.

(7) Na platnosť uznesenia z výročnej členskej schôdze a z klubovej konferencie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých prítomných členov, pokiaľ sa nevyžaduje podľa týchto stanov najmenej 2/3 väčšina hlasov. Uznesenie, vrátane doplňujúcich a pozmeňujúcich dodatkov, má písomnú formu.

(8) Činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami riadi výbor klubu a na jeho činnosť dohliada kontrolná komisia.

Výbor klubu tvoria:

a) prezident,

b) viceprezident pre športovo-výcvikovú činnosť,

c) viceprezident pre výstavnú a kultúrno-spoločenskú činnosť,

d) ekonóm,

e) tajomník.

Kontrolnú komisiu tvoria:

a) predseda

b) dvaja členovia

Výbor klubu a kontrolná komisia sú volení klubovou konferenciou na 5 ročné volebné obdobie a za svoju činnosť sa zodpovedajú výročnej členskej schôdzi. Počas jedného volebného obdobia môže výročná členská schôdza rozhodnúť o výmene (odvolaní a zvolení) maximálne dvoch členov výboru klubu a jedného člena kontrolnej komisie.

(9) Frekvenciu rokovaní orgánov klubu si stanoví výbor klubu.

(10) Výbor klubu je štatutárnym orgánom klubu. Zabezpečuje celú činnosť klubu v zmysle ustanovení prijatých na výročnej členskej schôdzi, zastupuje klub na rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými osobami a fyzickými osobami.

(11) V mene klubu sú oprávnení konať prezident alebo výborom klubu poverený člen výboru. Na platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis prezidenta klubu a ďalšieho člena výboru klubu.

(12) Kontrolná komisia je nezávislý kolektívny orgán klubu na čele s predsedom. Vykonáva revíziu hospodárenia klubu. O výsledkoch informuje výročnú členskú schôdzu a podáva návrhy na nápravné opatrenia. Predseda kontrolnej komisie má právo sa zúčastňovať rokovaní výboru klubu s poradným hlasom.

(13) Orgány klubu sú schopné rozhodovať a uznášať sa, ak sú prítomní na ich rokovaní členovia s nadpolovičnou väčšinou rozhodujúcich hlasov.  

Čl. 6
Majetok a hospodárenie

(1) Klub môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Na základe zmluvných vzťahov môže užívať aj majetok štátu alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb. O tento majetok je povinný sa starať, chrániť ho a nakladať s ním vsúlade s podmienkami zmluvných vzťahov, všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi SPZ.

(2) Zdrojom majetku klubu sú príjmy z členských poplatkov, príjmy zo športovej poľovnícko- kynologickej, výstavnej, spoločenskej a ostatnej činnosti. Ďalej sú to dary, dotácie, subvencie, sponzorské príspevky, prípadne iné príjmy.

(3) Klub hospodári na základe ročného finančného plánu arozpočtu. Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený ekonóm klubu.

(4) Ekonóm klubu predkladá výboru klubu a kontrolnej komisii správu o hospodárení klubu za uplynulé obdobie. Následne kontrolná komisia klubu predkladá správu o hospodárení klubu výročnej členskej schôdzi.

(5) Hospodárenie klubu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

(1) O činnostiach, organizačných otázkach a vzťahoch, ktoré nie sú definované v stanovách klubu rozhoduje výročná členská schôdza.

(2) Tieto stanovy boli schválené na zakladajúcom zasadnutí Slovenského športového klubu retrieverov konanom dňa 26. apríla 2014 v Nových Zámkoch a nadobúdajú účinnosť dňom rozhodnutia o registrácii klubu Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.


Stanovy boli riadne zaregistrované MV SR dňa 23.5.2014.

pdf verzia